Trivsel‎ > ‎

Nyanslutning VA

KRAV FÖR ATT FÅ ANSLUTA TILL ÅLÖNS VA-ANLÄGGNING

Anslutning av fastighet till ledningsnätet kommer att debiteras samma belopp som övriga fastigheter investerat i avsaltningsanläggningen och kommer att själva stå för de kostnader för anslutningen som uppkommer inom fastigheten (grävning, ledning, ventiler o.s.v.). Fördelning av kostnaderna för grävning, ledning o.s.v. från tomtgräns till anslutningspunkt får förhandlas från fall till fall.

Avstängnings- och avtappningsventiler, för placering i mark, skall monteras på tomten - så nära anslutningen till samfällighetens huvudledning som praktiskt är möjligt - och vara åtkomliga via i marken stadigt monterade markavloppsrör i lämplig dimension eller annan liknande lösning. Plaströren skall förläggas frostfritt alternativt isoleras med markisolering och/eller ha eluppvärmning.

Sötvatten får endast anslutas till en kökskran. Övriga tappställen såsom toalett, dusch, varmvattenberedare och vattenutkastare skall anslutas till sjövattenledningen.

Egna kopplingar som t.ex kopplar ihop de två systemen får inte förekomma.

Avlopp

Samfälligheten anvisar och godkänner var och hur anslutning/infiltration får ske i enlighet med förrättningsprotokollet.

Grävningsarbete

Innan grävningsarbeten startar skall fastighetsägaren förvissa sig om var anslutning till befintligt nät får ske och var risk finns för korsande vatten- avlopps- och elledningar. Om någon ledning detta till trots skulle grävas av sker återställandet helt på fastighetsägarens bekostnad.

Före inkoppling på näten skall allt vara så väl förberett så att inkopplingstiden blir så kort som möjlig. Avstängningen av nätet skall ske efter anvisningar av styrelsen och under sådan tid att olägenheterna för övriga abonnenter blir så liten som möjligt. Före återfyllning skall ledningarna provtryckas. All mark och eventuella vägar skall efter grävningarna återställas till av styrelsen godkänt skick. Kontakta VA-gruppen för inspektion.

Avgifter

Det förekommer ingen anslutningsavgift, men den anslutande fastigheten står för alla anläggningskostnader i samband med anslutningen. Så snart anslutning av vatten och/eller avlopp skett debiteras fastighetsägaren enligt den taxa som årsmötet beslutat.
Fastigheter med eget avloppssystem sköter och bekostar tömning av den egna anläggningen.