Trivsel‎ > ‎

Anslutna till VA

ORDNINGSREGLER FÖR FASTIGHETER ANSLUTNA TILL ÅLÖNS VA-ANLÄGGNING

Ekonomiskt

·    VA-avgifterna debiteras en gång om året.
·    Fastighet som ej betalar sin räkning inom 30 dagar avstängs från vattnet.

Kostnader
·    Avgifterna skall baseras på självkostnader.
·    Alla kostnader för fel inom fastighetens nät betalas av respektive fastighet.
·    Kostnader som drabbar samfälligheten på grund av fel inom enskild fastighet betalas av den felande fastigheten. För att gardera sig mot
     dessa typer av kostnader skall/bör fastighetsägarna vara försäkrade.


Tekniskt

Inom fastigheten
·    Separata avstängnings- och avtappningsventiler skall finnas för både söt- och sjövatten och vara åtkomliga för samfällighetens VA-ansvariga.
·    Ventilerna skall vara väl markerade på sådant sätt att de lätt går att hitta under alla årstider.
·    Alla ledningar, ventiler och kopplingar bör vara så väl isolerade att någon frysrisk ej föreligger. Sekundära skador orsakade av frysning inom
     fastighetens nät betalas av fastigheten.

·    Vid längre (1 månad) bortavaro från fastigheten skall ventilerna vara avstängda. Vid extremt väder vintertid kan ändå tillsyn krävas.
·    Varje fastighet skall ha sjövatten, eftersom sötvattnet torra somrar ransoneras och endast får användas till matlagning. Detta gäller även
     fastigheter med egna brunnar inom samma grundvattenmagasin som samfälligheten tar sitt vatten ifrån.

·    Avloppsledningarna skall vara försedda med rensbrunnar inom fastigheten för den egna servisledningen.
·    Självfallet får inga bindor, blöjor eller större ting spolas ut i avloppet.
·    Fastighetsägaren skall på byggnadsritningens situationsplan markera yttre VA-nätets samtliga ledningar, ventiler, brunnar, egen brunn med
     ledningar och eventuell egen infiltration och sända denna till styrelsen.


Fastigheter med både egen brunn och anslutning till Ålöns vattennät skall per anslutning (såväl söt- som sjösystem) ha backventiler så att vatten inte kan söka sig i någondera riktningen. Detta för att eliminera risken för vattenflöden mellan samfällighetens system respektive privata sådana. Detta för att eliminera risken att vatten cirkulerar mellan systemen.

Utom fastigheten
·    VA-nätet ägs och sköts av samfälligheten enligt de beslut styrelsen eller samfällighetsägarna tagit.
·    VA-gruppen är kontaktpersoner för VA-nätet.
·    Eventuella felanmärkningar gällande det externa VA-nätet görs till VA-gruppen. Fel på den egna anläggningen svarar enskild fastighetsägare
     för.

·    Inga ingrepp får göras i VA-nätet utan att VA-gruppen gett tillstånd. Dock skall personer som besitter nödiga kunskaper ha rätt att    
     omedelbart ingripa för att begränsa skadorna vid eventuella haverier på anläggningen.

·    Meddelande gällande VA-nätet anslås på minst på föreningens huvudanslagstavla. Det åligger fastighetsägarna att ta del av dessa
     meddelanden.

·    Inga nya anslutningar får göras utan samfällighetens godkännande. Anslutning av fastighet till ledningsnätet kommer att debiteras samma belopp som övriga 
     fastigheter investerat i avsaltningsanläggningen och kommer att själva stå för de kostnader för anslutningen som uppkommer inom fastigheten (grävning, ledning,
     ventiler o.s.v.). Fördelning av kostnaderna för grävning, ledning o.s.v. från tomtgräns till anslutningspunkt får förhandlas från fall till fall.