Trivsel


Vatten och avlopp


Vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi arbetar hela tiden för att vi ska ha en trygg färskvattenförsörjning. Systemet kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.
Men vi kan inte använda vårt tillverkade vatten till badbassänger eller bevattning. Om vi vill fylla badtunnor ska vi ta upp vatten från sjön. Ska vi vattna gräsmattor och växthus samlar vi regnvatten.
Det vatten vi själva framställer används i våra hus för hygien, matlagning och mycket försiktig vattning.

Avloppsanläggningarna slamtöms regelbundet av Roslagsvatten, står under Kommunens tillsyn och kontrolleras löpande av Föreningens Vattengrupp.


Bryggor

Bryggan vid Täckna udde kan, efter överenskommelse med ägaren till Stamfastigheten, nyttjas för lastning och lossning.


Hundar

Lösa hundar är förbjudna under tiden 15 mars – 31 oktober.
Förutom att normal hänsyn ska tas till andra, har vi särskilda skäl att värna djur och natur på Ålön.


Motorfordon

Motorfordonstrafik är förbjuden på Ålön med undantag för nyttotrafik, såsom transport av båt, byggmaterial eller tung last, samt Stamfastighetens, Marum 1:2, transporter med traktor och vissa fastigheter, som givits dispens av Styrelsen.


Sopor

Sophanteringen ingår inte i Samfällighetens ansvarsområden men påverkar Ålöns dagliga rutiner på ett sådant sätt, att Styrelsen från tid till annan kan gå in och företräda Föreningen i dialog med Roslagsvatten.

Sophämtning sker på entreprenad av Österåkers kommun och i enlighet med den information som lämnas på Roslagsvattens hemsida (roslagsvatten.se).

På Täcknan finns en container för hushållsavfall placerad året runt. Ett flertal fastigheter på Ålön har avtal om sophämtning i kärl vid egen brygga.

Container för grovavfall kommer med färja två gånger per år till Källarudden, tidtabell och annan information lämnas på Roslagsvattens hemsida. Miljöfarligt avfall, såsom t.ex. kylskåp, elektronik, lösningsmedel, färg mm skall lämnas på därför speciellt anvisade platser. Byggavfall får inte lämnas.


Parkering på Täcknan

Den "övre P-platsen" sköts och förvaltas av Bostadsrättsföreningen Marum och "den nedre" av Gamla Ålöbornas Samfällighetsförening.

P-förbud gäller för hela vägen mellan Väsby Gård och Täckna udde. Parkering får endast ske på betalda P-platser.


Kommunikation och information

Denna hemsida, alonljustero.com, är Föreningens officiella hemsida och Styrelsens forum för kontakt med medlemmarna och med andra intressenter. Hemsidan är öppen, men inte interaktiv. På hemsidan finns arkiverade handlingar, som Förrättningsprotokoll och Stadgar.

I viktiga ärenden, t.ex. kallelse till Stämma, använder Styrelsen e-mail.

En Facebook-grupp för öppen information om Ålön finns tillgänglig.

Det finns tre anslagstavlor, en på planket vid Täcknans nedre P-plats, en vid Midsommarängen och en vid pumphuset.


Eldning

Eldning sker normalt på egen tomt enligt de brandföreskrifter som gäller. Är det inte möjligt finns en allmän eldningsplats på ön enligt markering E på kartan (se under "Allmänt").
Se även dokumentet "Brandskydd Ålön" längst ned på förstasidan.


Trafik och tunga transporter

Låt oss köra lugnt på vägen mellan Golfbanan och Täcknan. Ingen blir glad av en skakig färd på "tvättbräda" och skumpande i gropar.

Vid tunga transporter som skadar Samfällighetens vägar svarar respektive fastighetsägare för reparation av skadan.

Båtar och andra flytetyg kan med fördel framföras varsamt i närheten av strandområdet och nära bryggor för att undvika svall som rycker i bryggor och förtöjningar. Det ska kännas tryggt att ta sig en simtur en bit utanför badstegen utan att riskera skador.


Fauna och flora

Vid skador på natur eller djurliv görs fastighetsägaren ansvarig. Var också varsam när du plockar blommor på ön. De kanske är vackrast där de står!Båtuppläggning

Båtuppläggning får ske på Täckna udde enligt markering U på kartan (se under "Allmänt"). Detta gäller endast mindre öppna båtar och avser perioden 15 november - 15april.Grönområden och fiskevatten

Grönområden och fiskevatten, ägs till största del av Stamfastigheten 1:2. Några fastigheter med eget vatten äger också fiskerätten inom sitt eget vatten.Viltvård

Viltvård koordineras av styrelsen i samförstånd med Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Österåker kommun.Vinterbrygga

I kraft av servitut har alla Ålöns fastigheter rätt att vintertid - och när isförhållanden så kräver – nyttja vinterbrygga på Ålön.


Vinterbryggsystemet utgörs av gamla ångbåtsbryggan på Täcknan och rakt över till bryggan tillhörande 1:333, 1:334, 1:343 och 1:261.


Post

Möjlighet finns att sätta upp enskild brevlåda på planket vid nedre parkeringen på Täcknan efter kontakt med styrelsen i Gamla Ålöbornas Samfällighetsförening, som anvisar plats. Gemensam brevlåda finns, märkt ”Ålön”.


Vid eftersändning av morgontidning ska stoppställe 86460 anges.

Sedan 2011 finns "riktiga" gatuadresser på Ålön. Detta till efterföljd av ett EU-direktiv som kräver gatuadresser inom stadsplanerat område för orientering, t.ex. för räddningstjänsten. Beträffande postutdelning sker sådan endast till brevlåda på Täcknan.

Adressen till Ålön är:

Xväg/Xstig
184 95 LJUSTERÖ

Underordnade sidor (2): Anslutna till VA Nyanslutning VA