Trivsel


Bryggor

Bryggan vid Täckna udde kan, efter överenskommelse med ägaren till stamfastigheten, nyttjas för lastning och lossning.


Hundar

Lösa hundar är förbjudna under tiden 15 mars – 31 oktober.


Motorfordon

Motorfordonstrafik är förbjuden inom GA:7 på Ålön med undantag för nyttotrafik, såsom transport av båt, byggmaterial eller tung last, samt stamfastighetens (Marum 1:2) transporter med traktor och vissa fastigheter, som givits dispens av styrelsen. Fastighetsägaren ansvarar för att skador på vägarna i samband med tung transport återställs.


Sopor

Sophanteringen ingår inte i samfällighetens ansvarsområden. Sophämtning sker på entreprenad av Österåkers kommuns miljöförvaltning och i enlighet med den information som lämnas i Kommunens miljökalender. Kalendern skickas varje år per post till varje fastighetsägare.


På Täcknan finns en container placerad året runt.

Container för grovavfall finns under några timmar två gånger per år vid Källarudden på Ålön. Kommunen informerar om detta i miljökalendern. Miljöfarligt avfall, såsom t.ex kylskåp, elektronik, lösningsmedel, färg mm skall lämnas på därför speciellt anvisade platser.

Parkering

Den övre P-platsen sköts och förvaltas av BRF Marum. Avtal tecknas på treårskontrakt med automatisk förnyelse på tre år om platsen inte av någondera parten sägs upp minst sex månader före treårsperiodens utgång. BRF Marum erbjuder också möjlighet till P-plats under del av lågsäsongen, november-mars. Helårsbetalande får en egen plats markerad med fastighetsbeteckning.

P-förbud gäller mot vite för hela vägen mellan Väsby Gård och Täckna udde. Parkering får endast ske på betalda P-platser.

Anslagstavlor

Det finns tre anslagstavlor, på planket vid Täcknans nedre P-plats, en vid fotbollsplanen och vid sötvattenpumphuset.


Eldning

Eldning sker normalt på egen tomt enligt de brandföreskrifter som gäller. Är det inte möjligt finns en allmän eldningsplats på ön enligt markering 5 på kartan, bilaga 1.


Tunga transporter

Vid tunga transporter som skadar samfällighetens vägar svarar respektive fastighetsägare för reparation av skadan.


Fauna och flora

Vid skador på natur eller djurliv görs fastighetsägaren ansvarig. Var också varsam när du plockar blommor på ön. De kanske är vackrast där de står!


Båtuppläggning

Båtuppläggning får ske på Täckna udde enligt markering 12 på kartan, bilaga 1. Detta gäller endast våra mindre öppna båtar och avser  perioden 15 november- 15april.


Grönområden och fiskevatten

Grönområden och fiskevatten, ägs till största del av Marum 1:2. Några fastigheter med eget vatten äger också fiskerätten inom sitt eget vatten.


Viltvård

Viltvård koordineras av styrelsen i samförstånd med Miljö- och Hälsoskyddskontoret i Österåker kommun.


Vinterbrygga

I kraft av servitut har alla Ålöns fastigheter rätt att vintertid - och när isförhållanden så kräver – nyttja vinterbrygga på Ålön.


Vinterbryggsystemet utgörs av gamla ångbåtsbryggan på Täcknan och rakt över till bryggan tillhörande 1:333, 1:334, 1:343 och 1:261. För vinterbryggor, som disponeras av Samfälligheten genom servitut, gäller ansvarsförsäkring endast för den skadeståndsskyldighet, som kan åvila Samfällighetsföreningen.

Post

Möjlighet finns att sätta upp enskild brevlåda på planket vid nedre parkeringen på Täcknan efter kontakt med styrelsen i Gamla Ålöbornas samfällighetsförening, som anvisar plats. Gemensam brevlåda finns märkt ”Ålön”.


Vid eftersändning av morgontidning ska stoppställe 86460 anges.


Adressen till Ålön är:


Ålön
184 95 LJUSTERÖ

Underordnade sidor (2): Anslutna till VA Nyanslutning VA