Styrelse

 
De fastigheter som ingår i Föreningen väljer på föreningens högsta beslutande organ, Föreningsstämman, en Styrelse, som sköter den löpande förvaltningen och ser till att Föreningsstämmans beslut genomförs. Styrelsens förvaltning granskas av en revisor, också denne utsedd av Föreningsstämman. Föreningsstämman skall enligt stadgarna hållas senast i september månad.

Säte, sammansättning

För Föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter.

Val


Styrelsen väljs vid ordinarie Föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant 2 år. Stämman utser ordförande bland Styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar Styrelsen sig själv.

Kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekom­mande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

(Suppleanterna kallas och förväntas deltaga i Styrelsens arbete, även ta på sig specifika arbetsuppgifter.)

Beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelse­sammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

Förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika
    stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,
6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.