Stämma

Föreningsstämma

Ordinarie Stämma skall årligen hållas under senast augusti månad på tid och plats som Styrelsen bestämmer.


Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra Stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall Styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betal­ning skall ske. Före ordinarie Stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse till Stämma

Kallelse till Stämma skall utfärdas av Styrelsen och ske genom e-post alternativt för den som så begärt hos Styrelsen genom vanligt brev och anslag.


Kallelseåtgärd skall vidtas senast 3 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på Stämman och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finnas tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom Styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag.

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie Stämma, skall vara Styrelsen tillhanda senast under juni månad.


Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamtion om inte omröstning begärs.


I fråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Förvaltningsberättelse

Protokoll Årsstämma
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser