Förrättning

SAMMANSTÄLLNING AV ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNINGEN RÖRANDE MARUM 1:2 M FL FRÅN 1988-10-05


AB 0 är en ny sammanställning. Aktbilagorna, AB 1 - 7 är kopior av ursprungsförrättningens aktbilagor, dock uppdaterade i enlighet med de i slutet av 2004 till fastighetsmyndigheten inlämnade uppgifter.

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Gemensamhetsanläggningar skall inrättas. De beskrivs dels i följande aktbilagor (AB 1 – 7) samt kartskisser (KS 1 – 3).


 Gemensamhets­anläggning
 Typ                       
 Beteckning       
 Aktbilaga          
 I  VA     MarumGA:5  AB1, AB6, KS1
 II  Sjövatten     Marum GA:6  AB2, AB6, KS1
 III  Park,brygga och väg  Marum GA:7  AB3, AB7, KS2
 IV  Väg - Täcknan  Mörtsunda GA:2  AB4, AB7, KS3
 V  Småbåtsbrygga  Marum GA:8
 AB5, KS1

Deltagande fastigheter

För varje anläggning defineras deltagande fastigheter i respektive aktbilaga.


Lotterna A – F från Marum 1:2 (dnr AB 2: 64873) är numera Marum 1:331 – 1:336.

Upplåtet utrymme

För varje anläggning upplåtes utrymme enligt definition i respektive aktbilaga.


Tid för utförande


För varje anläggning definieras utförandetidpunkt efter det att förrättningen vunnit laga kraft i respektive aktbilaga.