Anläggningar‎ > ‎

Park, väg och trafikbrygga


GRÖNOMRÅDE, TRAFIKBRYGGA SAMT VÄGAR OCH GÅNGSTIGAR PÅ ÅLÖN
.

Huvudsakligen hålls dessa egendomar i skick av Stamfastigheten samt av Samfälligheten. Detta sker bland annat vid ”arbetslördagarna”. Nyttjanderätten är i princip obegränsad för Samfällighetens medlemmar. Om skador uppstått vid nyttjande (t.ex. tyngre transport) skall dessa repareras av den som vållat skadan.

ANLÄGGNINGENS LÄGE, STORLEK OCH HUVUDSAKLIGA BESKAFFENHET.

Gemensamhetsanläggning skall inrättas och bestå av dels grönområden inom byggnadsplan för Marum 1:2 (akt LJU 1249), dels trafikbrygga, dels också vägar och gångstigar. Anläggningens omfattning och läge framgår av kartskiss, aktbilaga KS 2. Grönområdet skall utgöra ”naturpark”. Upplåtelse medför inte hinder för markägaren att bedriva normalt ”skärgårdsjord- och skogsbruk”.

Kalavverkning får inte förekomma.

Upplåtelsen skall inte utgöra hinder att anlägga brygga på anvisad plats efter samråd med Samfälligheten. Väg markerad med heldraget streck skall kunna trafikeras av slamtömningsfordon. Källarudden skall utgöra utskeppningsplats för slamtömningsfordon och därutöver vara tillgänglig för tillfälligt materialupplag. Skador som uppkommer på vägarna och/eller stigarna skall repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten utförs.

Trafikbryggan skall hålla sådan standard att den godkänns av trafikbolag (Waxholmsbolaget eller annat aktuellt trafikbolag).


Deltagande fastigheter

I anläggningens utförande och drift skall delta de fastigheter som framgår av andelsförteckning, aktbilaga AB 7.


Deltagande fastigheter utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

Upplåtet utrymme

För anläggningen upplåtes den del av Marum 1:2 som utgör parkmark i planen (jfr aktbilaga KS 2) utom utrymmen kring bryggfästen för enskilda och gemensamma bryggor.

Drift och Underhåll

Alla fastigheter på Ålön är medlemmar i anläggning III. För skötsel av dessa anläggningar kallas varje höst (andra lördagen i oktober) och vår (första lördagen i maj) till gemensam ”arbetslördag”.