Anläggningar‎ > ‎Avlopp o Vatten‎ > ‎

Sjövatten

Sjövattenanläggningen var i drift till dess avsaltningsanläggningen togs i bruk. Vi redovisar den här för historien.

I ett pumphus intill bryggan tillhörande fastighet 1:296 finns en sjövattenpumpcentral med två seriekopplade pumpar och en hydrofor med tryckströmbrytare. Vattenintaget finns under den fasta bryggans främre del.

Sjövattnet distribueras genom ett ledningssystem ut till de anslutna fastigheterna. Sjövattnet är satt i drift under tiden från cirka mitten av maj till slutet av september. Idriftsättning och avstängning görs enligt separat instruktion. Trycket i systemet är maximalt cirka 5,25 atm.

Sammankoppling av anläggningarna – Dricks- och sjövatten

Då sjövattenanläggningen är stängd distribueras dricksvatten även i sjövattenanläggningen. Dricksvattnet kopplas in genom att en ventil öppnas. En backventil säkerställer att sjövattnet aldrig kan pumpas in i dricksvatten­anläggningen. Sammankopplingsanordningarna är placerade intill Brf Marums tvätt- och bastuanläggning intill fotbollsplanen. När sjövattnet är i drift skall sammankopplingsventilen stå i stängt läge. Om detta inte är fallet kan dricksvatten pumpas in i sjövattensystemet. Detta sker dock endast när sjövattentrycket är lägre än dricksvattentrycket.

Drift och Underhåll

Anläggningen är i drift från cirka mitten av maj till början av september. Under övrig tid, se punkt nedan.

Tillsyn

Under sommarmånaderna skall anläggningen inspekteras minst en gång i månaden.

Det är viktigt att intagsventilsgallret borstas rent från sjögräs och havstulpaner cirka en gång per månad.

Provtagning

Livsmedelsverkets föreskrift kräver inga provtagningar av denna typ av vattendistribution. Samfälligheten har dock ansvar enligt miljöbalken att distribuera vatten som inte är hälsovådligt.

Sammankoppling av dricksvatten- och sjövattenanläggningarna

Under den tid som sjövattenanläggningen ej är driftsatt, öppnas en ventil så att dricksvattnet distribueras också i sjövattenledningsnätet. Under övrig tid skall ventilen vara stängd. En backventil säkerställer att sjövatten inte kan komma in i dricksvattennätet. Omkopplingen görs enligt instruktionen för sjövatten­anläggningen.