Anläggningar‎ > ‎Avlopp o Vatten‎ > ‎

Dricksvatten

Nästan alla fastigheter är anslutna till Ålöns vattensystem. Dricksvattnet distribueras från någon av tre källor: Avsaltat vatten, en grävd huvudbrunn och en grävd reservbrunn. Sedan maj 2015 har vi en avsaltningsanläggning med tillhörande reservtankar. Havsvatten tas in från öns västra djupare sida och pumpas över till anläggningen i det stora pumphuset intill det gamla pumphuset. Denna anläggning används under våren, sommaren och hösten. Under vintern när förbrukningen är låg används någon av de grävda brunnarna.

Enskild anläggning

En ny vattenförordning SLVFS 2001:30 från Statens Livsmedelsverk började gälla 2003-12-25. Enligt de nya definitionerna betraktas våra vatten­anläggningar som ”Enskild anläggning”, då Samfälligheten i genomsnitt tillhandahåller mindre än 10 m3 dricksvatten per dygn.


Huvudbrunnen

Den större grävda brunnen (huvudbrunn (H)) består av 7 st 60 cm höga cementringar med en inre diameter av 150 cm. Den är täckt av ett brunnstak och låst lucka. Vattennivån varierar under året. Vattenreserven i själva brunnen brukar ligga på cirka 2,5 – 4 ringar. En ringhöjd motsvarar 1 m3. Runt brunnen finns en gummiduk och markisolerskivor med en yttre bredd på minst 2 m. Duken är tätt ansluten mot ringarna för att säkerställa att vatten inte rinner ner i brunnsmagasinet efter ringarna. Marken har en lutning bort från brunnen. Minst 40 cm fri höjd skall finnas mellan marken och översta brunnsringens övre kant. Angränsande dike skall regelbundet rensas så att överflödsvatten rinner ut mot havet. En genomgående renovering gjordes 2004.


Brunnen kan inspekteras genom att låset öppnas och takluckan lyfts och dras mot öppnaren och lyfts upp på taket, som om det behövs görs rent. Nästa lucka lyfts lite i framkant och dras mot öppnaren. Brunnen blir då tillgänglig för inspektion. Luckan kan också läggas på taket. OBS: Luckorna får absolut inte läggas på gräset.

Vid större renoveringsarbeten kan hela taket lyftas bort. Först skall det jordade eluttaget lossas från gaveln. OBS: Säkerställ att spänningen är bortkopplad innan uttaget öppnas. Mitt på gavlarna och bakre långsidan finns det luckor som skall lossas. Därefter lyfts de tre frigolitblocken bort och muttrarna och brickorna tas bort. Tag bort muttern och brickan vid öppningen. Taket kan nu lyftas och läggas på bockar. OBS: Taket får absolut inte läggas på gräset. Motering sker i omvänd ordning.

Vid stark kyla bör en värmefläkt installeras i brunnen för att undvika frysning i brunnen och framförallt vid vattenledningens genomföring. Fläkten anluts till uttaget på gaveln. Värmefläkten förvaras i pumphuset.

Reservbrunnen

Den mindre brunnen (reservbrunnen (R)) är åtkomlig inne i pumphuset. Den är grundare och har mindre diameter. Den rymmer i normalfallet 600 – 800 l.


Båda brunnarna har sedan hösten 2005 nya dränkbara enfaspumpar, med torrpumpningsskydd, överspänningsskydd och åskskydd. Elcentralen har uppdaterats och motorskydden bytts för att passa till dessa nya pumpar. Kopplingsschema och strömbrytarfunktionerna är uppmärkta.

I pumphuset finns en hydrofor med tryckströmbrytare som styr vattentrycket i anläggningen. Trycket skall vara cirka 5,25 atm. Ett högre tryck är inte att rekommendera då anläggningen har dimensionerats för detta tryck. Ventilerna är märkta. I pärmen i brunnshuset finns en principritning över anläggningen med utritade ventillägen så att anläggningen vid behov kan sektioneras.

Under normala driftsförhållanden skall endast en pump i taget användas. Om läcka finns och båda pumparna används kan båda brunnarna tömmas snabbt. Det är motiverat att främst under lågsäsong låta pumpbrunnen vara driftsatt.
(va-ansvar-01-C.doc)

Drift och Underhåll

Vattenanläggningarna

Anläggningarna är dimensionerade för ett lägre tryck än vad som är vanligt i stadsnäten, på grund av sommarkaraktären. Det innebär att högt belägna fastigheter har lågt tryck. Detta har varit fallet sedan anläggningarna installerades under 1960- och 1970 talen.

Tillsyn enligt nedanstående skall noteras i ett tillsynsprotoll (va-ansvar-06), som skall finnas uppsatta i respektive pumphus.

Anläggningen är i drift året runt.

Tillsyn

Notera att kontrollampan ovanför dörren till pumphuset lyser då pumpen i stora brunnen – huvudbrunnen är i drift. Lyser lampan kontinuerligt är något fel. Det vanligast förekommande felet är att en vattenledning har frusit sönder i någon fastighet, eller att en vattenslang har legat i solen under tryck och spruckit på grund av trycket.

Under sommarmånaderna skall brunnarna och pumhuset inspekteras minst en gång i månaden av någon ur vattengruppen. Vid längre torrperioder och låg vattennivå är det lämpligt att informera ålöborna om extra sparsamhet med dricksvattnet.

Under vintermånaderna är det bra om någon bofast har fått information om hur systemet fungerar och kan göra tillsynen.

Provtagning

Provtagningarna initieras av VA-gruppens ordförande.

Övriga Instruktioner
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser