Anläggningar‎ > ‎Avlopp o Vatten‎ > ‎

Avlopp

Sektion II – V – Avloppssystemen

Det finns fyra avloppssystem som består av ledningsnät, slamavskiljare (trekammarbrunnar), pumpstationer, fördelningsbrunnar, markbäddar med luftningsrör och infiltrationsbäddar. Brunnarna töms och inspekteras en gång per år av kommunens underentreprenör, RagnSells (gällde 2005).


Det finns fastigheter med egna slamavskiljare som leder avslammat vatten till den gemensamma markbädden.

Sektion II – Område B

Område B ligger nedanför fastigheten 1:303. Den består av två brunnar med cementringar med tryckimpregnerade trälock. Den andra brunnen är avdelad så att det blir ett trekammarbrunnsystem. Fördelningsbrunnen installerades 2001. Markbädden har tre fördelningsrör med tillhörande luftningsrör, uppsamlingsrör och en uppsamlingsbrunn. Uppsamlingsvattnet leds ner till Område D för gemensam infiltration med detta område. Uppsamlingsbrunnen är oftast utan vatten.


Sektion II – Område C

Område C består av flera delanläggningar. Nedanför fastigheten 1:291 finns fyra glasfiberarmerade cisterner som brunnar – tre brunnar för trekammarfunktionen och en pumpbrunn. Till pumpbrunnen finns en larmanordning ansluten, som larmar om avloppsvattennivån blir för hög i pumpbrunnen. Pumpen är upphängd cirka 30 cm ovanför brunnens botten. Fastigheten 1:290 har egen trekammaranläggning och är direkt ansluten till pumpbrunnen. De övriga fastigheterna med egna trekammarbrunnar är anslutna på trekammarbrunnarnas ingångssida.


Avloppsvattnet pumpas över till markbädden som ligger nedanför 1:293. Avloppsvatten från 1:293 ansluter direkt till fördelningsbrunnen. Denna markbädd renoverades fullständigt 2001. Installationskonstruktionen godkändes av kommunen före installationen. 60 st IN-DRÄN-moduler lades ut. Från fördelningsbrunnen går först tre spridarrör. Efter någon meter tillkommer ett spridarrör per rör. De tre huvudspridarrören avslutas med luftningsrör. Två uppsamlingsrör omger markbädden. Vattnet i dessa samlas i en uppsamlingsbrunn, från vilken vattnet pumpas över till infiltrationen som ligger på andra sidan bergskammen åt söder. Infiltrationsbädden utgörs av ett mackadammagasin på cirka 4 m3. Infiltrationsvattnet passerar en brunn med bräddavlopp.

Under sommaren 2007 krävdes rensning av ledningen mellan pumpbrunnen och fördelningsbrunnen. För att göra detta grävdes ledningen fram på två ställen. Ledningen öppnades och spolning genomfördes. Ledningen återställdes och har täckts med jord igen. Dock ligger vid varje plats en stor metallplatta som skydd och som detektor (metallsökare kan användas). Den första platsen ligger i vänstra kanten (söderut) av gångvägen från 1:293 mot havet. Cirka 2 m från en tall som märkts med märklapp. Den andra täckningen ligger uppe vid den stora stenen på vänster sida (söderut) strax före högsta punkten. Plattan ligger cirka 2 till vänster om den stora stenens ”sydöstra” kant. Plattan läge är även markerad med en större sten (c:a 30 x 40 cm).

Sektion II – Område D

Område D ligger nedanför fastigheten 1:326. Två glasfiberarmerade cisterner utgör tillsammans trekammarbrunnsanläggningen. I direkt anslutning till dessa finns markbädden och infiltrationsområdet. Det finns ingen uppsamlingsbrunn.


Sektion II – Område E

Område E ligger inom fastigheten 1:333. Anläggningen installerades 1999. Trekammarbrunnen, markbädd och infiltrationsområdet ligger intill varandra. Det finns ingen uppsamlingsbrunn.

Drift och Underhåll

Tillsyn

Avloppsanläggningarna töms en gång per år av kommunens underleverantör. Tömningsfordonet har en tank på 6 m3 och en bredd på drygt 2 m. Tömning görs samtidigt av alla enskilda trekammarbrunnar. Färjan lägger till strax norr om bryggan tillhörande fastigheten 1:335. Vid låg vattennivå kan det vara svårt för färjan att angöra land.

Cirka en gång i månaden bör anläggningarna och fördelningsbrunnarna besiktigas. Finns det slam i brunnarna bör detta tas bort.

Vid slamsugningen av brunnarna tillhörande Område C har det inte framkommit att grundvattnet rinner in i brunnarna.

Provtagning

En gång per år skall ett fosfor och ett BOD 7 prov tas för analys i de infiltrationsbrunnar som är åtkomliga. Är en brunn torr kan ej något prov tas. Märkning: Marum 1:2, markbädd X. För utförandet se under Dricksvatten; Provtagning.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser