Anläggningar‎ > ‎

Avlopp o Vatten

Förrättningsprotokoll

Ett upprättat förrättningsprotokoll (1988-10-05) med tillhörande uppdatering (2005) beskriver Ålöns olika gemensamhetsanläggningar. Två gemensamhetsanläggningar gäller vatten- och avloppssystemen:


Gemensamhets­anläggning 
 Typ  Beteckning  Aktbilaga/kartskiss  Länkar
 I  VA Marum GA:5 AB1,AB6,KS1  AvloppDricksvatten
 II  Sjövatten Marum GA:6 AB2,AB6,KS1  Sjövatten

Uppdaterat förrättningsprotokoll och aktbilagor finns i elektroniska format hos samfällighetens sekreterare.

Alla fastigheter är inte anslutna som förrättningsprotokollet och aktbilagorna definierar. Eventuella förändringar i förhållande till protokollet och aktbilagorna besiktigas och protokollförs av samfällighetens vattengrupp. Ett besiktningsprotokoll upprättas och tillställs berörd fastighetsägaren (original) och sekreteraren (kopia). En kopia överlämnas till samfällighetens ekonomifunktion, som noterar förändringen i respektive debiteringslista.

Ett flertal fastigheter har helt enskilda anläggningar för vatten och avlopp.

Gemensamhetsanläggning I – VA

Anläggningen är indelad i fem (I – V) sektioner där


Sektion I avser vattenanläggningen
Sektion II - V avser skilda avloppssystem:
o    Sektion II gemensam ledning med infiltration vid område B
o    Sektion III gemensam ledning med infiltration vid område C
o    Sektion IV gemensam ledning med infiltration vid område D
o    Sektion V gemensam ledning med infiltration vid område E

I driften av sektion II – V ingår även slamtömning av trekammarbrunnar, pumpbrunnar och fördelningsbrunnar.

Alla anläggningar ligger inte på frostfritt djup, även om driften om möjligt skall fungera året runt. Vid sträng kyla, snöfattig vinter och begränsat vattenflöde kan isproppar bildas i ledningarna.

Elförsörjning

Två el-mätare ingår i anläggningarna:


Försörjer markbäddspump - Område C och sjövattensystemet med el.     
Ålön 1, Invid 1:296 mätare, AKB/8000 33 402,  Installerad 2007-09, Avläst 2008-06   2 100 kWh     
          
Försörjer pumphus, huvudbrunn och pumpbrunn för Område C med el.          
Ålön 2, På stolpe ca 15 m norr om pumphuset, AKB/8000 30 102, Installerad 2007-09, Avläst 2008-06  5 800 kWh

Drift och Underhåll 

Samfällighetens vattengrupp

Styrelsen utser en vattengrupp och dess ordförande. Det är lämpligt att gruppen består av 3 - 4 personer, inklusive dess ordförande och om möjligt en medlem från bostadsrättsföreningen Marum. Gruppens arbete fördelas inom gruppen. Gruppen ansvarar för drift, underhåll och tillsyn av gemensamhets­anläggningarna inom de ekonomiska ramar som föreningsstämma och styrelsen fastlagt. Större investeringar, även om de är inom ramarna, skall godkännas av samfällighetens styrelse innan de kan genomföras. Vid akuta störningar kan gruppen själv ta beslut på kostnader upp till ett belopp som styrelsen fastställer vid varje nytt förvaltningsår.


Nycklar till pumphus och brunnsöppning finns hos minst tre av medlemmarna i vattengruppen. Det finns även en ”nöd”-nyckel till pumphuset på dess baksida. I pumphuset finns en märkt nyckel till brunnslocket.

Underhållsplan

Inför kommande års budget skall vattengruppen analysera det gångna årets drift och underhåll, samt analysera om behov av större underhåll måste genomföras, så att risken för hälsorisker i största möjliga utsträckning förhindras. Vattengruppen presenterar sina analyser och behov av beslut för samfällighetens styrelse


Ansvarsfördelning för VA på Ålön

Ansvaret består av tre huvuddelar:
1. Normal drift, som omfattar periodisk tillsyn av:
·    sjövattenpumphus, inklusive intagssil
·    avloppspumpbrunn vid sjövattenpumphus
·    avloppspumpbrunn på ängen
·    huvudbrunn
·    sötvattenpumphus
·    trekammarbrunnarna vid 1:291, 1:303, 1:317 och 1:326
·    omställning av söt- och sjövatten vår och höst
·    provtagning av sötvatten vår och höst

2. Akuta åtgärder vid fel, vilket kan omfatta:
·    stopp i vatten- eller avloppspumpar
·    läckage eller stopp i vattensystemet t.ex. vid frysning
·    läckage eller stopp i avloppssystemet t.ex. vid frysning
·    kontroll och återstart av pumpar vid elavbrott
·    Varsko ev berörd fastighetsägare. Om fel uppstår inom enskild fastighet men berör gemensamma system så är det fastighetsägarens
     skyldighet att snarast se till att felet åtgärdas


3. Planerat underhåll och ut/ombyggnader, vilket kan omfatta:
·    anslutning av nya fastigheter
·    utbyte av ventiler, pumpar eller annan materiel
·    underhåll av pumphus
·    omdragning av ledningar

Punkt 1 bör handhas av någon som är bofast på ön eftersom fritidsboende kanske inte kommer ut på ön på flera veckor, speciellt vintertid då tillsynen är mest betydelsefull.

Punkt 2 måste hanteras av någon som är bofast på ön och måste delegeras till annan namngiven person vid bortavaro, eftersom den uppkomna situationen måste värderas omedelbart och åtgärder initieras utan dröjsmål. Detta kan i praktiken inte hanteras telefonledes från annan ort.

Punkt 3 hanteras av styrelsen och specifika uppdrag delas ut när det blir aktuellt.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Underordnade sidor (3): Avlopp Dricksvatten Sjövatten