Anläggningar

13 augusti 1988 ägde den förrättning rum som resulterade i bildandet av Ålöns Samfällighetsförening. Förrättningen uppdaterades under 2005. Dokumentet kan fås från sekreteraren i pdf-format (alon-forrattning-a.pdf). I lagens mening betyder detta, att ett antal fastigheter har del i en viss egendom och ansvarar för dess förvaltning. Den egendom som här avses är uppdelad i fem gemensamhetsanläggningar:

 Gemensamhets­anläggning
 Typ                       
 I  VA   
 II  Sjövatten   
 III  Park,brygga och väg
 IV  Väg - Täcknan
 V  Småbåtsbrygga

Samfälligheten har valt att förvalta objekten via en juridisk person, en samfällighetsförening. I denna förening är alla fastigheter på Ålön och Täcknan medlemmar. Avgift till samfällighetsföreningen betalas per bildad fastighet, vare sig den är bebyggd eller inte och i relation till antalet gemensamhetsanläggningar fastigheten är registrerad i.

Varje gemensamhetsanläggning är en egen ekonomisk enhet. Detta innebär att intäkter och skulder förs på varje anläggning var för sig, dvs eventuella över- eller underskott får inte föras över från en anläggning till en annan.

Alla fastigheter på Ålön, samt fastigheter på Ljusterö som ligger längs väsbyvägens sträckning, är medlemmar i vägsamfälligheten (anläggning IV). Alla fastigheter på Ålön är medlemmar i anläggning III. För skötsel av dessa anläggningar kallas varje höst (andra lördagen i oktober) och vår (första lördagen i maj) till gemensam ”arbetslördag”.

I söt- ,sjövatten-, avloppsanläggningarna samt småbåtsbryggan ingår de fastigheter som är anslutna till dessa anläggningar. Småbåtsbryggan (V) sköts helt av de ingående fastigheterna.